loading...

خورشید پارس - آموزش راه های افزایش بازدید و کسب درآمد از اینترنت مطالب زیبا و جذاب

دانلود تحقیق حقوق تجارت دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 139 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48  تجارت درمعنی وساطت حرفه ای

آخرین ارسال های انجمن

دانلود تحقیق حقوق تجارت

محمد غفوری بازدید : 767 یکشنبه 23 اسفند 1394 نظرات (1)

دانلود تحقیق حقوق تجارت

دانلود تحقیق حقوق تجارتدسته: فقه و حقوق اسلامی 
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 139 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 48 

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد

 

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

مقدمه

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد.

اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید.

ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.

به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.

تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .

دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود.

درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد.

برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.

دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.

درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.

درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند، ازجمله : ترویج حواله وبرات ، قواعدراجع به ورشکستگی ، وام واعتباروغیره .

قواعدتجارت دراین دوره بطورعمده درشهرهای ساحلی ودربرخی ازشهرهای مرکزدادوستداعمال میشد.

مختصراینکه دردوران های گذشته ، تجارت برپایه عرف ،‌سنن ، رسوم ،‌وآداب تجاری جریان داشت و دردادگاه دررابطه باموضوعاتی مانندقرارداداجاره وکشتی ،‌حمل کالاازطریق دریا، بیمه دریائی وغیره قواعدعرف اعمال میشد.

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

برچسب ها : دانلود تحقیق حقوق تجارت , تحقیق حقوق تجارت

دانلود تحقیق حقوق تجارت

دانلود تحقیق حقوق تجارتدسته: فقه و حقوق اسلامی 
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 139 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 48 

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد

 

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

مقدمه

تجارت درمعنی وساطت حرفه ای درامرمبادله ومعاوضه کالایاارائه خدمت به منظورحصول منفعت بکارمیرود ودراصطلاح شامل کلیه مواردی است که درمقام دادوستدبطورمتعارف وجوددارد.

اگرچه ازلحاظ نظری گروهی ازمتخصصین دواصطلاح تجارت وبازرگانی رادومفهوم متمایزبکارمیبرند، لکن غالباًاین دواصطلاح یک معنی رادرذهن متبادرمینماید.

ازآنجاکه درتجارت یابازرگانی بخشی ازامورراجع به گردش ثروت موردلحاظ قرارمیگیرد، لذااشخاصی که بطورمستقیم دراینگونه امورفعالیت دارندتاجریابازرگان نامیده میشوند.

به عبارت دیگرتاجریابازرگان شخصی است که نتیجه فعالیت وی تمام ویاقسمتی ازفاصله زمان ویامکانی موجودمیان تولیدومصرف یامیان عرضه وتقاضارامرتفع میکندویاموجبات تسهیل ویاتسریع درارتباط بااین مقولات رافراهم میکند.

تجارت رامیتوان به اعتباردامنه شمول درانواع مختلف فهرست نمود. ازجمله تجارت داخلی ، تجارت خارجی ، تجارت بین المللی ، تجارت منطقه ای ، تجارت دویاچندجانبه وتجارت مرزی .

دردوران های اولیه اقتصادی ، دادوستدومبادله بصورتی ساده وبطورکلی ازطریق تهاترانجام میشد. گذراقتصادخانوادگی به اقتصادروستایی ، سپس به اقتصادشهری ، اقتصادملی ودرنهایت اقتصادجهانی ، ضرورت بکارگیری واعمال قواعدخاص وضوابط ویژه درارتباطات تجارتی راضروری نمود.

درایران مانندپاره ای ازکشورهاکه دارای نظام حقوقی مشابه هستند، مسایل مربوط به تجارت وبازرگانی ابتدابراساس اصول وقواعدمدنی که حقوق عام درروابط حقوق خصوصی اشخاص است حل وفصل میشد. ازآنجاکه این قواعدمتناسب بامقتضیات مناسبات وروابط بازرگانی نبود، لذابتدریج وباگسترش روابط اجتماعی واقتصادی ، قواعدواصول خاص برای این رشته بوجودآمد.

برای مثال میتوان یادآورشدکه دربابل قدیم حق العمل کاری ونگاهداری کالا، وام وربح مرسوم بوده است وفنیقی هادارای رسومی درخصوص جبران خسارت تاجری که کالایش برای نجات کشتی ویاسایرکالاهابه دریاریخته میشدبوده اند.

دریونان قدیم قواعدپرداخت وام به بازرگانان برای حمل کالابوسیله کشتی وجودداشت که درنتیجه آن درصورت رسیدن کالابه مقصد، سودگزاف عایدوام دهنده میشد.

درروم ، ایران وسایرتمدن های قدیم اصولی ازجمله برای حفظ کاروان های تجارتی ورفع اختلاف میان بازرگانان حاکم ومتبع بود.

درقرون وسطی ، حکومت های محلی قواعدخاص ودادگاه های ویژه برای امورتجارتی ابداع نمودند، ازجمله : ترویج حواله وبرات ، قواعدراجع به ورشکستگی ، وام واعتباروغیره .

قواعدتجارت دراین دوره بطورعمده درشهرهای ساحلی ودربرخی ازشهرهای مرکزدادوستداعمال میشد.

مختصراینکه دردوران های گذشته ، تجارت برپایه عرف ،‌سنن ، رسوم ،‌وآداب تجاری جریان داشت و دردادگاه دررابطه باموضوعاتی مانندقرارداداجاره وکشتی ،‌حمل کالاازطریق دریا، بیمه دریائی وغیره قواعدعرف اعمال میشد.

قیمت فایل فقط 7,000 تومان

خرید

برچسب ها : دانلود تحقیق حقوق تجارت , تحقیق حقوق تجارت

.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
مقالات حقوق تجارت ، حقوق تجارت، مقاله حقوق تجارت ، تحقیق ...
www.nashreedalat.ir/maghalat-hoghoghe/hoghogh-tejarat/
مقالات حقوق تجارت ، حقوق تجارت، مقاله حقوق تجارت ، تحقیق حقوق تجارت، مقالات حقوقی ، پایان نامه ، کار تحقیقی حقوق تجارت ، تحقیق حقوق تجارت ، حقوق تجارت ، مقالات حقوقی، پایگاه جامع مقالات حقوقی، دانلو. ... دانلود استیکر های حقوقی ویِژه .
بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت ، 890مقاله حقوق خصوصی 670 ...
www.nashreedalat.ir/
نشر عدالت, بانک مقالات حقوقی , فروش مقالات حقوق ، فروش کار تحقیقی حقوق ... مقاله حقوق تجارت ، مقاله حقوق اداری ، مقاله حقوق اساسی ، ، رشته حقوق ، دانلود جزوه حقوق‌، ...
مقالات حقوق تجارت - دانشنامه حقوق
lawwiki.ir › + مجموعه مقالات
حقوق تجارت. ... دانلود کتاب،مقاله،آزمون های حقوقی ، جزوه و نرم افزار هایی حقوقی » + مجموعه مقالات » حقوق تجارت · کارت بازرگانی چیست. 25 آذر 1394 379 0. تقریباً هر ...
حقوق تجارت - انجمن علمی رشته حقوق
h-saeinpnu.blogfa.com/cat-3.aspx
برای دانلود مقاله حقوقی"تحلیل حقوقی قراردادگشایش اعتبار اسنادی در حقوق ایران" ... مطابق با ماده ‌٣١٣ قانون تجارت، وجه چك باید به محض ارایه كارسازی شود و ماده ‌٣ قانون ...
آرشیو مقالات و جزوات حقوق تجارت - موسسه قانون یار
www.ghanonyar.ir/1394/02/31/post.../آرشیو-مقالات-و-جزوات-حقوق-تجار...
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. - موسسه قانون یار((مبتکر کتب صوتی حقوقی برای اولین بار در کشور)),موسسه قانون یار. ... لینک دانلود · لینک دانلود .... مقاله ای مربوط به حقوق تجارت و جایگاه آن در تقسیم بندی متعارف رشته های مختلف حقوق و....انتشارات: حق گستر.
دانلود رایگان تحقیق جزوه حقوق تجارت - علوم سرا
www.oloomsara.com/...تحقیق.../حقوق...تحقیق_مقاله.../16528.aspx
۲۵ اسفند ۱۳۹۱ ه‍.ش. - منابع حقوق تجارت: 1- قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت 2. فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ...
YAHoO - تحقیق درباره حقوق تجارت تحقیق اینترنتی آماده ...
gamenetyahoo.blogfa.com/post-439.aspx
YAHoO - تحقیق درباره حقوق تجارت تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو) - ... نظرات نوشته شده · دانلود قرآن کریم جهت کامپیوتر زائر كرببلا با صداي سجاد سليمي.
تحقیق در مورد حقوق تجارت - برگزیده ها
www.bargozideha.com/tag/تحقیق-در-مورد-حقوق-تجارت
دانلود پایان نامه اصول کلی رادارها پایان نامه رادار ... تحقیق درباره حقوق تجارت تحقیق اینترنتی آماده پرینت (یاهو). حقوق تجارت انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و ...
دانلود مقاله حقوق تجارت بین الملل درباره حقوق بازرگانی
www.tak-ir.org › پایان نامه › پایان نامه رشته حقوق
موضوع مقاله : حقوق بازرگانی; مربوط به رشته : حقوق تجارت بین الملل; فرمت اجرایی : در قالب Word; تعداد صفحات : ۱۰۲ صفحه ...
دانلود رایگان مقالات حقوقی - FRGTWJTمدرسه وکالت و تجارت ...
www.rkz.ir/post/tag/دانلود%20رایگان%20مقالات%20حقوقی
... ابر دانلود رایگان مقالات حقوقی - نفت , اقتصاد , تجارت بین الملل , شرکت های تجاری ... توجه : از آنجا که این مقاله فقط ترجمه برخی از آراء قضائی انگلستان است رأی ...
جستجوهای مربوط به دانلود تحقیق حقوق تجارت
بررسی حقوق تجارت الکترونیک
حقوق تجارت چیست
تحقیق حقوق بازرگانی
موضوع تحقیق حقوق تجارت
حقوق تجارت 1
تحلیلی بر جایگاه حقوقی بورس در ایران
تاریخچه حقوق تجارت
تحقیق در مورد حقوق بازرگانی
حقوق تجارت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/حقوق_تجارت
حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند. برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع ...
مقالات حقوق تجارت - وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق ...
yaddasht1388.blogfa.com/cat-4.aspx
وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی - مقالات حقوق تجارت - دانشگاه ... دانلود رایگان کتابهای فارسی ... چکيده: به کارگيري و استقرار موفقيت‌آميز تجارت الکترونيک به وجود يک برنامه .... بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون
حق گستر : حقوق تجارت
www.haghgostar.ir/Posts.aspx?Cat=8
ابوالقاسم شجاعي کارشناس حقوق , حق گستر , پایگاه نشر مقالات حقوقی , دانلود مقالات حقوقی , دانلود مقاله های ... کسب و کار الکترونیک یک الزام در تجارت جهانی (مقاله) ...
مقاله حقوق تجارت
bankmaghale.ir/مقاله-حقوق-تجارت/
مقاله حقوق تجارت مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۴ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حقوق تجارت نمایش ...
*** شاپرك *** - دانلود رایگان مقاله حقوق تجارت بین الملل
shaparak2659.blogfa.com/post/15
شاپرك *** - دانلود رایگان مقاله حقوق تجارت بین الملل - اجتماعی - علمی - فرهنگی.
چک در حقوق تجارت-مریم فرجی-(کار تحقیقی 2) - BlogyLaw
www.blogylaw.com › ... › دانشجویان دانشگاه پیام نور
۳۰ آذر ۱۳۹۰ ه‍.ش. - 1 پست - ‏1 نویسنده
مقررات چک مجموعه مقرراتی است که در مواد ۳۱۰ تا ۳۱۸ قانون تجارت پیش بینی .... علیهذا فوت , حجر , ورشکستگی صاحب حساب موثر در حقوق دارنده چک ...
مقاله های حقوقی - دادستانی کل کشور
www.dadsetani.ir/Default.aspx?tabid=4024
حداقل. مقاله های حقوقی .... حقوق بازرگاني فراملي در داوري تجاري بين المللي · دانلود · حقوق بازرگاني فراملي در داوري تجاري بين المللي · دانلود · حقوق بين الملل خصوصي ...
موضوعات تحقیق درس حقوق تجارت و حقوق بازرگانی
www.safireedalat.com › ویژه دانشجویان
صفحه اصلی · ویژه دانشجویان موضوعات تحقیق درس حقوق تجارت و حقوق بازرگانی ... دانشجویان محترم می توانند از موضوعات ذیل موضوع تحقیق انتخاب نموده و یا.
موضوعات تحقیق درس حقوق تجارت و حقوق بازرگانی - آخرین ...
www.zamoune.com/.../موضوعات-تحقیق-درس-حقوق-تجارت-و-حقوق-بازر...
YAHoO - تحقیق درباره حقوق تجارت تحقیق. YAHoO - تحقیق درباره حقوق تجارت ... صفحه اصلی ویژه دانشجویان موضوعات تحقیق درس حقوق تجارت و حقوق بازرگانی ...
مقالات حقوق تجارت - شگامان حقوق ... پی - بلاگفا
www.mizan2.blogfa.com/category/13
آزمون ثبت اسناد و سر دفتری 94 , وکالت 94 - مقالات حقوق تجارت - اخبار حقوقی،دانشگاهی/نمونه سئوالات کارشناسی ... دانلود بیش از200 مقاله حقوقی با فرمت ورد.
جستجوهای مربوط به دانلود تحقیق حقوق تجارت
بررسی حقوق تجارت الکترونیک
حقوق تجارت چیست
تحقیق حقوق بازرگانی
موضوع تحقیق حقوق تجارت
حقوق تجارت 1
تحلیلی بر جایگاه حقوقی بورس در ایران
تاریخچه حقوق تجارت
تحقیق در مورد حقوق بازرگانی
رسا گستر | سایت حقوقی رساگستر
rasagostar.ir/
قیمت: ۵۰۰۰ تومان. در صورت تمایل،فایل نمونه جزوه حقوق مدنی ۲ را دانلود کنید. ... عنوان تحقیق: نقش اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل. فایل موجود ۱۰۷صفحه A5 می ...
تحقیق و مقاله درباره حقوق بازرگانی
www.asemankafinet.ir/post/.../تحقیق-و-مقاله-درباره-حقوق-بازرگانی.as...
معرفی : تحقیق تحقیق و مقاله درباره حقوق بازرگانی در پنجاه صفحه - بصورت ورد - قیمت : سه هزار تومان بصورت ورد و قابل ویرایش : فهرست مطالب. تعريف حقوق تجارت ...
لیستی از عناوین تحقیق پیشنهادی در حوزه تجارت بین الملل و ...
hasanilaw.blogfa.com/post/190
حقوق خصوصی -حقوق تجارت و حقوق بین الملل - لیستی از عناوین تحقیق پیشنهادی در حوزه تجارت بین الملل و فناوری اطلاعات - قابل استفاده دانشجویان ... دانلود پاورپوینت ارشد حقوق .... جایگاه حقوقی بارنامه در قراردادهای حمل و نقل تجاری بین الملل 29.
حقوق ایران: دانلود قوانین و مقالات حقوقی
www.hoghoghiran.ir/
وب سایت دانلود قوانین ، مقالات و پایان نامه حقوقی. ... www.hoghoghiran.ir به سایت " حقوق ایران " خوش آمدید ... کمسیون حقوق تجارت راجع به ورشکستگی فرامرزی.
وبلاگ تخصصی حقوق ایران - دانلود برترین جزوات حقوق تجارت
dad-law.blogfa.com/page/businesslaw
وبلاگ تخصصی حقوق ایران - دانلود برترین جزوات حقوق تجارت - حقوق و قانون ... منبع مقالات حقوقی برای کار تحقیقی 1 و 2 حقوق,پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق و ...
دانلود رایگان تحقیق درباره رشته حقوق - کافی نت سایه روشن یزد
sryco.ir/تحقیق-درباره-رشته-حقوق/
۶ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. - تحقیق درباره رشته حقوق,دانلود رایگان تحقیق درباره رشته حقوق,رشته ... ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن ...
مقاله حقوق تجارت » دانلود تحقیق ، پروژه کارآفرینی
mihandocs.com/37393-مقاله-حقوق-تجارت.html
حقوق تجارت انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می ...
کار تحقیقی حقوق در مورد تجارت الکترونیک
iporoje.ir/.../دانلود-مقاله...حقوق/447-کار-تحقیقی-حقوق-در-مورد-تجارت-ا...
۱۷ آذر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - دانلود کار تحقیقی حقوق در مورد تجارت الکترونیک. ... فقدان كتب حقوقي و حتي تخصصي در زمينه تجارت الكترونيك يكي از قرائني است كه ما را به ...
تحقیق حقوق تجارت بین الملل -2590 - دانلود مقاله انگلیسی
eng.firearticle.ir/2015/تحقیق-حقوق-تجارت-بین-الملل-2590.html
۱۹ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. - در این مقاله سعی شده است مفاهیم و تعاریف پایه در حوزه مباحث مالکیت فکری و ظرفیتهای تجاری و صنعتی آن و همچنین انواع مالکیت فکری ازجمله ...
دانلود تحقیق پروژه و پایان نامه رشته حقوق
nanoworld.rozblog.com/لیست-تحقیق--پروژه-و-پایان-نامه-رشته-حقوق....
دانلود تحقیق پروژه و پایان نامه رشته حقوق,دانلود تحقیق پروژه و پایان نامه رشته حقوق,دنیای نانو. ... 37, ایفای تعهد توسط غیر از دیدگاه حقوق مدنی و حقوق تجارت.
جستجوهای مربوط به دانلود تحقیق حقوق تجارت
بررسی حقوق تجارت الکترونیک
حقوق تجارت چیست
تحقیق حقوق بازرگانی
موضوع تحقیق حقوق تجارت
حقوق تجارت 1
تحلیلی بر جایگاه حقوقی بورس در ایران
تاریخچه حقوق تجارت
تحقیق در مورد حقوق بازرگانی
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط سبحان در تاریخ 6 سال پیش و 11:21 دقیقه ارسال شده است

عالی بود مرسی


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان


ساختمان سازها ، نیازمندی های صنعت ساختمان

www.SakhtemanSazha.com


سایت ساختمان سازها (www.SakhtemanSazha.com) یک سایت تخصصی در بخش ساختمان و صنایع وابسته آن می باشد که تمامی متخصصان، فروشندگان ، مجریان و فعالان این بخش می توانند تبلیغات خود را بصورت آنلاین به نمایش بگذارند و تنها برای آگهی های ویژه هزینه پرداخت نمایند.

فعالان بخش ساختمان می توانند محصولات ، خدمات  ، اطلاعات تماس و تصاویر محصولات خود  را در سایت ساختمان سازها بصورت آگهی تبلیغاتی ثبت کنند و محل فروشگاه یا دفتر خود را روی نقشه بصورت آنلاین مشخص کنند تا مخاطبین با درک بهتری از خدمات و محصولات ایشان آشنا شوند.

همچنین بازدیدکنندگان سایت ساختمان سازها ، افراد و شرکتهایی هستند که به دنبال کالا و خدمات و فروشندگان و مجریان مرتبط با صنعت ساختمان هستند که در این سایت می توانند به راحتی شرکت مورد نظر خود را پیدا کنند.

موضوعات اصلی سایت ساختمان سازها شامل دکوراسیون ، مصالح ساختمانی ، املاک ، ماشین آلات ، خدمات ساختمانی , خدمات تزییناتی ، خدمات تاسیساتی ، لوازم و تجهیزات ، بازار کار ، آموزش ، شرکتها و امور مهندسی ، محوطه سازی و سایر نیازمندیهای مرتبط با ساختمان می باشد و هر کدام از این موضوعات بخشهای مختلفی از فعالیتهای مرتبط با ساختمان را در بر می گیرد.


سایت ساختمان سازها محل مناسبی برای ثبت آگهی های تخصصی صنعت ساختمان می باشد. با ثبت آگهی های خود در بخش نیازمندی های ساختمان سازها ، تبلیغات خود را در سراسر کشور در معرض دید بازدیدکنندگان تخصصی قرار خواهید داد و مشتریان بالقوه بیشتری را جذب خواهید نمود. ثبت آگهی و تبلیغ در سایت ساختمان سازها رایگان است و فقط آگهی های ویژه شامل هزینه خواهد بود.
درباره ما
شما در این سایت میتوانید جدیدترین مطالب را با موضوعات زیر مشاهده نمایید: آموزش راه های افزایش بازدید و کسب درآمد از اینترنت , مطالب زیبا و جذاب , اس ام اس , خبر های جنجالی از دنیای ورزش , تصاویر زیبا و دیدنی , کتاب های الکترونیکی , آموزش مسائل زناشویی و ...
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 966
 • کل نظرات : 142
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 285
 • آی پی امروز : 99
 • آی پی دیروز : 166
 • بازدید امروز : 322
 • باردید دیروز : 379
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 701
 • بازدید ماه : 11,989
 • بازدید سال : 83,974
 • بازدید کلی : 2,351,867
 • فروشگاه


  پروژه رساله فرهنگسرا

  پروژه ای درمورد رساله فرهنگسرا که در یک شهر مدنظر انجام گرفته و شامل فهرست و خود رساله است که هردو تو فایل word قرار گرفته

  دانلود پروژه رساله فرهنگسرا
  پاورپوینت شناخت رنگ و استفاده آن در معماری

  پروژه ای درمورد شناخت رنگ و استفاده آن در معماری در فایل پاورپوینت 56 اسلایدی

  دانلود پاورپوینت شناخت رنگ و استفاده آن در معماری
  پاورپوینت سازه های پلیمری

  پروژه ای درمورد سازه های پلیمری در فایل پاورپوینت 21 اسلایدی

  دانلود پاورپوینت سازه های پلیمری
  پاورپوینت ساخت و ساز اصولی

  پروژه ای درمورد ساخت و ساز اصولی در فایل پاورپوینت 95 اسلایدی

  دانلود پاورپوینت ساخت و ساز اصولی
  پاورپوینت کف شور

  پروژه ای درمورد کف شور در فایل پاوپوبنت 12 اسلایدی

  دانلود پاورپوینت کف شور
  پاورپوینت قرنیز و ازاره

  پروژه ای درمورد قرنیز و ازاره در فایل پاورپوینت 24 اسلایدی

  دانلود پاورپوینت قرنیز و ازاره
  پاورپوینت شبکه های فضایی

  پروژه ای درمورد شبکه های فضایی یا سازه های تا شونده در فایل پاورپوینت 21 اسلایدی

  دانلود پاورپوینت شبکه های فضایی
  بررسی رویه قضایی ایران در خصوص برخورد با جرائم زیست محیطی 22صفحه

  از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند

  دانلود بررسی رویه قضایی ایران در خصوص برخورد با جرائم زیست محیطی 22صفحه
  اموزش تصویری و كامل نرم افزار قدرتمندNero 9 فورمت ورد

  در اینجا سعی داریم به صورت مختصر و مفید نحوه استفاده آن را بیان کنیمبدون هیچ توضیح اضافی در رابطه با نرم افزار و کاربردهای جانبی آن

  دانلود اموزش تصویری و كامل نرم افزار قدرتمندNero 9 فورمت ورد
  پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی

  پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی دارای 293 اسلاید می باشد که برای رشته علوم تربیتی، گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی تهیه شده است

  دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی
  پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ

  پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ در 6 صفحه وورد و قابل ویرایش به همراه توضیحات کامل و تعاریف هر کدام از گویه ها و تفکیک سؤالات براساس گویه ها

  دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی 40 ماده ای هرزبرگ
  پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

  پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی دارای 241 اسلاید می باشد و برای رشته علوم تربیتی کاربرد دارد هدف نهایی درس دانشجویان رشته علوم تربیتی با مطالعه این درس روشهای مختلف ارزشیابی آموزشی و چگونگی کاربرد آنها را یاد می گیرند

  دانلود پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی
  پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش

  آشنایی با مبانی آموزش و پرورش به ویژه مبانی فلسفی آموزش و پرورش و راهگشایی و راهنمایی به کاربرد این اطلاعات در برنامه ریزی های درسی، طراحی آموزشی، مدیریت و اداره کلاس است

  دانلود پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش
  پاورپوینت سقف طاق ضربی

  پروژه ای درمورد سقف طاق ضربی در فایل پاورپوینت 28 اسلایدی

  دانلود پاورپوینت سقف طاق ضربی
  پاورپوینت سقف تیرچه و بلوک

  پروژه ای درمورد سقف تیرچه بلوک در فایل 24 اسلایدی

  دانلود پاورپوینت سقف تیرچه و بلوک
  پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی

  پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی دارای ۵۲ اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آن نمایید

  دانلود پاورپوینت اتصالات در سازه فولادی
  بررسی سطح تقاضا برای كالا، كیفیت، رقابت، تعیین قیمت

  تحقیقات بازاریابی در بازارهای داخلی
  (بررسی سطح تقاضا برای كالا، كیفیت، رقابت، تعیین قیمت)

  دانلود بررسی سطح تقاضا برای كالا، كیفیت، رقابت، تعیین قیمت
  هماهنگی بین فعالیت های تولیدی و مصرفی جامعه

  تولید عبارت از یک جریان یا پروسه (Process)، است

  دانلود هماهنگی بین فعالیت های تولیدی و مصرفی جامعه
  سوالات تستی کتاب وصیت نامه امام (تالیف شفیعی مازندرانی)همراه با پاسخ

  سوالات تستی وصایا نمونه سوالات کتاب شفیعی مازندرانی

  دانلود سوالات تستی کتاب وصیت نامه امام (تالیف شفیعی مازندرانی)همراه با پاسخ
  پاورپوینت مبانی نظری معماری پست مدرن

  پاورپوینت مبانی نظری معماری پست مدرن در 40 اسلاید برای درس مبانی نظری معماری آماه شده است در ادامه فهرست این پاورپوینت و تصویر پیش نمایش اسلایدهای آن را مشاهده خواهید کرد و در صورت تمایل می توانید اقدام به خرید نمایید

  دانلود پاورپوینت مبانی نظری معماری پست مدرن
  پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی

  پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی شامل 28 اسلاید می باشد

  دانلود پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی
  پاورپوینت انواع سقف های رایج بتنی

  پاورپوینت انواع سقف های رایج بتنی دارای ۶۱ اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آن نمایید

  دانلود پاورپوینت انواع سقف های رایج بتنی
  پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری

  پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری دارای ۳۹ اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آن نمایید این پاورپوینت را می توانید برای دروس انسان طبیعت معماری ، تنظیم شرایط محیطی و درک و بیان معماری استفاده نمایید

  دانلود پاورپوینت نور و کاربرد آن در معماری
  پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه

  پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه دارای ۵۷ اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آن نمایید از این پاورپوینت می توانید برای درس معماری اسلامی استفاده نمایید

  دانلود پاورپوینت هنر و معماری دوره صفویه
  پاورپوینت معماری انتزاعی

  پاورپوینت معماری انتزاعی در 31 اسلاید برای درس مبانی نظری معماری آماده شده است در ادامه می توانید فهرست و تصویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید پاورپوینت معماری انتزاعی نمایید

  دانلود پاورپوینت معماری انتزاعی
  پاورپوینت معماری پرش کیهانی

  پاورپوینت معماری پرش کیهانی دارای ۳۰ اسلاید بوده که می توانید فهرست و تصاویر پیش نمایش اسلایدهای این پاورپوینت را مشاهده نموده و در صورت تمایل اقدام به خرید آن نمایید

  دانلود پاورپوینت معماری پرش کیهانی
  پاورپوینت سد سازی و انواع آن

  پاورپوینت سد سازی و انواع آن دارای ۴۶ اسلاید می باشد که در آن ابتدا به تعریف سد و هدف ایجاد آن پرداخته شده و در ادامه انواع سدها ، مطالعات اولیه پروژه های سدسازی و ضوابط و معیارهای اجرایی را بطور کامل مورد بررسی قرار داده است با دریافت این پاورپوینت می توانید اطلاعات بسیار خوبی را در مورد سدسازی کسب کنید

  دانلود پاورپوینت سد سازی و انواع آن
  مشخصات كلی بازارها و كالا در كشورهای در حال توسعه

  در دنیای امروز کسب سهم بیشتر از بازار مصرف، هدف اصلی شرکت ها و صاحبان صنایع به شمار می رود و در این شرایط استفاده از اصول و فنون علمی در بازاریابی هر روز پررنگ تر از قبل می شود

  دانلود مشخصات كلی بازارها و كالا در كشورهای در حال توسعه
  مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه

  (نقش دولت در اقتصاد و توسعه بازاریابی؛ مطالعه میدانی تجربه ایران)

  دانلود مطالعه نقش دولت در فعالیت های بازاریابی و خط مشی بازرگانی دولت در این رابطه
  بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی رشته علوم تربیتی

  دانلود بررسی تاثیر عوامل فرهنگی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان